Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w prosty sposób, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej przetwarza operator strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w nocie prawnej na tej stronie.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to po pierwsze dane, które nam Państwo udostępniają. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po uzyskaniu Państwa zgody podczas wizyty na naszej stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część z tych danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy korzystania z witryny.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnie informacji dotyczących pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na tej stronie internetowej może zostać poddane analizie statystycznej Państwa zachowanie w sieci. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy usług hostingowych. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystamy z usług dostawcy hostingu w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i istniejącymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego zobowiązań umownych i postępował zgodnie z naszymi instrukcjami odnośnie tych danych.

Zawarcie umowy przetwarzania danych na zlecenie

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę przetwarzania danych na zlecenie.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat administratora danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

S.u.K. Service GmbH
Petra Manten
Möhlendyck 9
47608 Geldern

Telefon: 02831 / 9384-620
E-mail: info@suk-geldern.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (takich jak np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 2831 93840
E-mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, TO W DOWOLNYM MOMENCIE I Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH MOŻNA ZNALEŹĆ W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TEGO TYPU REKLAMY. OBOWIĄZUJE TO RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO PROFILOWANIA, O ILE MA ONO ZWIĄZEK Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do skargi nie narusza innych administracyjno-prawnych ani sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, oraz przekazania ich osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL, ew. TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://”, oraz po symbolu kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo dostępu, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas w tej sprawie na adres podany w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli poddają Państwo w wątpliwość prawidłowość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu na ich sprawdzenie. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie trwania procedury sprawdzania.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, jednak Państwu będą one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub dochodzenia roszczeń prawnych, zamiast usunięcia mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, trzeba rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, wolno je przetwarzać – abstrahując od ich zapisywania – tylko za Państwa zgodą albo w celu wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej albo z przyczyn wynikających z ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej kraju członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji marketingowych, na przykład w postaci spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony wykorzystują tzw. „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym tymczasowo przez okres trwania sesji (cookie sesyjne) albo stale (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż sami je Państwo usuną lub do momentu, aż zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę.

Po wejściu na naszą stronę na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookie podmiotów trzecich (third party cookies). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług podmiotów trzecich (np. pliki cookie wykorzystywane do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Część plików cookie jest wymaganych ze względów technicznych, ponieważ bez nich nie mogłyby działać określone funkcje strony internetowej (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie wykorzystywane do pomiaru popularności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, polegający na zapewnieniu bezusterkowej dostępności i optymalizacji swoich usług. Jeśli uzyskano zgodę na przechowywanie plików cookie, to odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie.

Mogą Państwo również zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i zezwalać na zapisywanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

W przypadku, gdy pliki cookie będą miały być wykorzystywane przez podmioty trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym fakcie osobno w ramach niniejszej Polityki prywatności i ew. poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera

Dostawca naszych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje w tak zwanych plikach logów serwera informacje przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina wysłania zapytania na serwer
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zapisywanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w bezusterkowym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu musi zapisywać logi serwera.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub telefaks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub telefaksu, to Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi (nazwa, treść zapytania) zostanie przez nas zapisane i będzie przetwarzane w celu opracowania Państwa sprawy. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.

Jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych, to dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznym opracowywaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią poproszono.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem zapytań o kontakt pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania Państwa zgody na ich przechowywanie lub wygaśnięcia celu przetwarzania tych danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa sprawy). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z otwartoźródłowego oprogramowania Matomo do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. Matomo wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez pliki cookie są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Cookie Matomo pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym je Państwo usuniecie.

Zapisywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkowników, aby móc optymalizować swoją stronę internetową oraz reklamę. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), to przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez pliki cookie nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo tutaj wyłączyć ich zapisywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie opt-out, który zapobiega zapisywaniu przez Matomo danych dotyczących użytkowania. Jeżeli usuną Państwo swoje pliki cookie, zostanie usunięty również cookie opt-out Matomo. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie trzeba będzie ponownie aktywować plik opt-out.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Adobe Fonts

W celu spójnej prezentacji określonych krojów pisma ta strona internetowa korzysta z określonych czcionek internetowych oferowanych przez Adobe. Ich dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas korzystania z tej strony internetowej Państwa przeglądarka pobiera odpowiednie czcionki bezpośrednio od Adobe, aby móc je poprawnie wyświetlać na Państwa urządzeniu końcowym. W tym celu łączy się ona z serwerami Adobe w USA. W ten sposób Adobe uzyskuje informację, że weszli Państwo na naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Zgodnie z oświadczeniem Adobe, podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Adobe dysponuje certyfikatem zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, która ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych. Więcej informacji na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Przechowywanie i analiza tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w spójnej prezentacji tekstu na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), to przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Fonts można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zasady ochrony prywatności stosowane przez Adobe na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

7. Usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o pracę

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza aplikacji online). Poniżej można znaleźć informacje na temat zakresu, celu i sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych, zebranych przez nas w procesie rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszelkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych 

Po przesłaniu nam aplikacji przetwarzamy Państwa dane związane z tą aplikacją (np. dane kontaktowe i dotyczące komunikacji, dokumenty rekrutacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) tylko w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o zawarciu umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku § 26 nowej ustawy BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeśli udzielili Państwo zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Dostęp do Państwa danych osobowych w naszej firmie będą miały wyłącznie osoby zajmujące się opracowywaniem Państwa aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, to przekazane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy na podstawie § 26 nowego BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy mogli przedstawić Państwu żadnej oferty pracy albo jeśli Państwo odrzucą naszą ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, to zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (odrzucenie lub wycofanie aplikacji) ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty rekrutacyjne zniszczone. Dane są przechowywane w szczególności w celach dowodowych w razie wystąpienia sporu prawnego. Jeśli jest jasne, że dane będą potrzebne po upływie tego 6-miesięcznego okresu (np. ze względu na zagrażający lub trwający spór prawny), to zostaną usunięte dopiero po wygaśnięciu celu wydłużonego przechowywania.

Okres przechowywania może zostać wydłużony również w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli dane nie mogą zostać usunięte ze względu na ustawowy obowiązek przechowywania.

Włączenie do bazy kandydatów

Jeśli nie złożymy Państwu oferty pracy, może istnieć możliwość włączenia Państwa osoby do naszej bazy kandydatów. W takim przypadku wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostają umieszczone w bazie kandydatów, aby można było nawiązać z kandydatem kontakt w razie pojawienia się odpowiedniego wakatu.

Włączenie do bazy kandydatów jest możliwe wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna i nie ma związku z trwającym procesem rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną trwale usunięte z bazy kandydatów, chyba że istnieją podstawy prawne do ich przechowywania.

Dane z bazy kandydatów są trwale usuwane najpóźniej po upływie dwóch lat od momentu udzielenia zgody.